... .

عذر تقصیر؛ جوان‌ گرافی به پایان رسید.
تو مراد بودی و من مرید؛ پس طبق دروس آخرت استاد رخصت.
خداحافظ همتون باشه... .
Powered by Bayan